Podlahový čistič FCL10

Číslo produktu:
05-0102-00004
Skladem:

Čistič pro ESD podlahy pro udržení jejich vodivosti. Pokud nejsou ESD podlahy správně čištěny, vrstva nečistot nebo nevhodného přípravku vytvoří na podlaze izolační vrstvu a podlaha přestane fungovat jako ESD.
Proto doporučujeme nastavit systém údržby do ESD směrnic a používat na všechny rohože, lina a podložky ESD čističe, díky čemuž nejen udržujete vlastnosti ESD, ale prodlužujete životnost materiálu.

Koncentrovaný čistič na podlahy Dr. Schutz Výborně váže nečistoty i s mastnými zbytky, čistí beze šmouh. Kanystr obsahuje 10 litrů koncentrátu. 

APLIKACE
Hrubé nečistoty odstraňte zametením nebo vysáním. 
Vhodný pro denní čištění, 
Ředí se:
  • pro ruční použití (vytírání mopem apod.) ESD Floor Cleaner 1:200 s vodou. 
  • pro strojní použití 1:400 (25 ml na 10 litrů vody)
  • silné znečištění - použít bez ředění (podložky, protiúnavové podložky)

SPOTŘEBA
Doporučená hodnota: 0,1 litru na 100 m², více pro silnější znečištění

SLOŽENÍ
Méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, vůně, LIMONENE, rozpouštědla.
pH: 8,5
GIS KÓD: GG 50
ADR/RID: žádné nebezpečí
CLP: GHS07 Varování. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte u sebe obal
nebo mít připravený štítek. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 ochrana očí /
nosit ochranu obličeje. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut jemně používejte
opláchněte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 At
Přetrvávající podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Likvidace obsahu v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy. Zcela vyprázdněné nádoby lze likvidovat s domovním odpadem nebo sběrem recyklovatelných materiálů.

SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Skladujte v chladu a suchu. Skladovatelnost 24 měsíců v neotevřeném původním obalu
datum výroby. Čisticí prostředky uchovávejte mimo dosah dětí.